Skip to main content

Privacystatement DNA Financial & Tax Services

DNA Financial & Tax Services gevestigd en kantoorhoudende te (1012 SG) Amsterdam aan Nieuwezijds Voorburgwal 104 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het handelsregisternummers: 59995033 verwerkt persoonsgegevens (hierna ook te noemen: “DNA” of “wij” of “ons”).

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon (hierna ook te noemen: “u” of “betrokkene”).

DNA hecht belang aan de bescherming van uw privacy en verwerkt persoonsgegevens daarom geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ook te noemen: “Avg”) die per 25 mei 2018 van kracht is in alle EU-lidstaten.

   1. Reikwijdte van dit privacystatement

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen:

 • klanten of toekomstige klanten van DNA;
 • bezoekers van de websites van DNA:
 • bezoekers van het kantoor van DNA;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met DNA contact opnemen of van wie DNA persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Indien het voor u niet duidelijk is of deze privacyverklaring op u van toepassing is, kunt u uiteraard contact met ons opnemen op de wijze zoals omschreven in artikel 10 van dit privacystatement.

   1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

DNA verwerkt alle persoonsgegevens die u zelf (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, App of het formulier om een afspraak te maken op de website van DNA) verstrekt. Daarbij kunt u denken aan persoonsgegevens (van u maar eventueel ook van uw fiscaal-partner en/of kind(eren) zoals:

 • NAW-gegevens en andere contactgegevens zoals uw e-mail adres en telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • paspoortnummer;
 • burgerlijke staat;
 • organisatie en functie;
 • bankgegevens;
 • alle andere informatie die noodzakelijk is voor het doel waarvoor die informatie is verstrekt en die vrijwillig door de betrokkene aan DNA ter beschikking wordt gesteld;

DNA maakt tevens gebruik van Google Analytics om de bezoekersstromen van de websites: te meten (zie ook onder nummer 9 van dit privacystatement).

   1. Verwerkingsdoeleinden

DNA verwerkt alle persoonsgegevens die noodzakelijk en ter zake dienend zijn om haar diensten aan u te kunnen verlenen. Dat betekent in ieder geval dat DNA persoonsgegevens verwerkt met als doel:

 • het aangaan en uitvoeren van door u en DNA gesloten overeenkomst(en);
 • het onderhouden van (klant)contact, waaronder mede verstaan het verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie waar u om heeft verzocht;
 • het uitvoeren van activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand;
 • het verzenden van facturen;
 • het optimaliseren van de websites van DNA:
 • het meten en bijhouden van algemene gebruikersstatistieken van de websites van DNA.
   1. Grondslagen voor de verwerking

DNA verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de hierna volgende wettelijke grondslagen:

 • door u gegeven toestemming. Met toestemming wordt bedoeld; iedere vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u aanvaardt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. De verleende toestemming kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst waarbij u c.q. uw onderneming partij bent;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op DNA rust, zoals – gelet op de specifieke dienstverlening van DNA – verstrekking van gegevens aan de Belastingdienst;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DNA, zoals fraudepreventie of marketingdoeleinden.
   1. Beveiliging van persoonsgegevens

DNA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor uw persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat uw persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

   1. Bewaren van persoonsgegevens

DNA bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. DNA hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • gegevens uit hoofde van de gesloten overeenkomst: 7 jaar na het eindigen van de overeenkomst;
 • administratieve en financiële gegevens: 7 jaar na vastlegging van die gegevens;
 • gegevens van sollicitanten: 3 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • gegevens van bezoekers van de website: maximaal 26 maanden na vastlegging van die gegevens.
   1. Delen van persoonsgegevens

DNA kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverlenende organisaties (“verwerkers”) inschakelen om uitvoering te geven aan de verwerkingsdoeleinden zoals onder artikel 3 van dit privacystatement is omschreven. Met die verwerkers sluit DNA een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Avg daaraan stelt. Uw rechten worden door de verwerker op dezelfde wijze gewaarborgd als DNA die rechten waarborgt en zoals die in dit privacystatement zijn omschreven.

DNA deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden

   1. Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

DNA deelt geen persoonsgegevens met derden die zich buiten de EER bevinden.

   1. Gebruik van cookies

DNA maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om de statistieken van een website te analyseren door het gebruik van analytische cookies. DNA heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld (anonimiseren van uw IP-adres) waardoor het gebruik van Google Analytics is uitgezonderd van de cookiewet. Voor het plaatsen van deze analytische cookies heeft DNA geen toestemming nodig, omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt wel zelf het plaatsen van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

   1. Rechten en verzoeken

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waardoor deze zijn verkregen, behoudens de gevallen waarin DNA die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
 • het recht op beperking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt voor verder informatie of voor het indienen van een verzoek zoals hierboven genoemd, contact opnemen met DNA door een e-mail te zenden aan: info@dna.tax

   1. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door DNA Financial & Tax Services verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
 • Potentiële klanten benaderen middels e-mail of telefoon en het aanbieden van de service/producten die DNA Financial & Taks Services aanbiedt.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwxsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DNA de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Jouw persoonsgegevens worden door DNA Financial & Tax Services opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

ï Gedurende de periode dat men aangemeld is als lezer

   1. Wijzigingen privacystatement

DNA kan dit privacystatement op ieder moment wijzigen. De meeste actuele versie van dit privacystatement is te allen tijde op de website van DNA gepubliceerd. DNA adviseert u daarom om met regelmaat de website van DNA te raadplegen.